nieuws
kunstenaars
exposities
activiteiten
winkel
projecten
informatie

verhuurLiefhertje en
De Grote Witte Reus
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

   Openingstijden
Wo - Za 12.00 - 17.00 uur
Zo - Di Gesloten
 
 
17-20 SEPTEMBER GESLOTEN

 
     

 
     
 

lijn

LhGWR Foundation: Het fundament voor fotografisch talent! English belowlijn

De basis begint bij talent en LhGWR bouwt aan de fundering! Wilt u meehelpen? Draag bij aan het slaan van de eerste spijkers. Hoe? Kies het pakket dat bij u past en ontvang jaarlijks 6 prints in een luxe verzamelbox.

lijn

Met de lancering van LhGWR Foundation zet LhGWR haar paradepaardje ‘talentontwikkeling’ voor u op scherp. De Foundation gaat vanaf 1 januari 2014 een intensief begeleidingstraject voor fotografisch toptalent verzorgen.

In de afgelopen jaren heeft het team van LhGWR een groot aantal talenten intensief begeleid. Inmiddels weten deze kunstenaars de weg te vinden naar het grote publiek en maken zij sprongen in de professionalisering van hun beroepspraktijk.
Het wordt steeds moeilijker om jezelf te kunnen manifesteren binnen je beroepsdomein wanneer je een beeldende kunstopleiding hebt gevolgd. Hoe goed je ook afstudeert, de naakte werkelijkheid is dat je na je studie een onderneming rijker bent en op straat staat zonder startkapitaal. LhGWR Foundation helpt bij het verder uitwerken van een professionele beroepspraktijk en begeleidt en adviseert over allerlei aspecten van het kunstenaarschap.

In de nieuwe opzet van LhGWR Foundation wordt jaarlijks zes toptalenten de mogelijkheid geboden om te werken aan een solotentoonstelling in de projectruimte van LhGWR. Professionele kunstenaars, die eerder door het team van LhGWR werden begeleid, zullen intensief meewerken aan individuele begeleiding op maat. Zij dragen hun kennis over aan de makers van morgen. Dit zal met name gaan over het werk dat de talenten willen tonen en de manier waarop ze een goed uitgebalanceerde tentoonstelling kunnen samenstellen en presenteren.
Daarnaast wordt er samen met een tekstschrijver gewerkt aan het op papier zetten van de artistiek inhoudelijke vertrekpunten van het werk. Het traject moet er toe leiden dat de talenten zich bewust worden van hun positie binnen het vakgebied en dient als een verankering van het moment in hun ontwikkeling. Enkele talenten kunnen vervolgens ook doorstromen naar de grotere presentatieruimte van LhGWR en opgenomen worden in een langdurig traject waarin hun beroepspraktijk nog verder wordt uitgediept.


De projectruimte was eerder al het domein van Karianne Bueno, Daan Paans, Julia Gunther, Peter de Krom, Thomas Kuijpers, Rob Wetzer, Lana Mesic en Xiaoxiao Xu.   Voor de LhGWR Foundation in 2014 zijn reeds geselecteerd: Mémé Bartels, Maurice van Es, Evelien Jaspers en Jan Rosseel.


Word nu donateur van de LhGWR Foundation en ontvang een print van ieder talent dat tentoon stelt, een luxe verzamelbox en nog allerlei andere aantrekkelijke voordelen.

lijn

PAKKETTEN

Silver Support
€ 1.500,- voor één jaar


U ontvangt van de zes Foundation tentoonstellingen die in één jaar plaatsvinden in de projectruimte van LhGWR telkens een limited edition print van maximaal 30 x 40 cm (afhankelijk van de keuze van de kunstenaars).De prints kunnen worden samengevoegd in een speciale verzamelbox die voor u wordt gemaakt.
  Golden Support
€ 2.500,- voor twee jaar


U ontvangt van de twaalf Foundation tentoonstellingen die gedurende twee jaar plaatsvinden in de projectruimte van LhGWR telkens een limited edition print van maxi- maal 30 x 40 cm (afhankelijk van de keuze van de kunstenaars). De prints kunnen worden samengevoegd in een speciale verzamelbox die voor u wordt gemaakt.

>


>


>>

>

>
  U wordt uitgenodigd voor de previews met de andere donateurs, verzamelaars en critici. Hierbij zullen de talenten aanwezig zijn en een toelichting geven op hun werk.

U wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse donateurs diner. Een bijeenkomst waarvoor de food designers van Haagse Hapjes garant zullen staan.

U ontvangt 10 exemplaren van de jaarlijkse Foundation publicatie met eventueel een naamsvermelding of plaatsing van uw logo, die wordt verspreidt naar potentiële nieuwe donateurs. Een mooi presentje voor vrienden, collega’s en professionele relaties.

U ontvangt 10% korting op producten in de designshop van LhGWR.

U ontvangt 5% korting op alle publicaties in de boekwinkel van LhGWR.

U en uw gezelschap ontvangt bij ieder bezoek aan LhGWR een kopje koffie of thee.

Het donateurschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, maar instappen kan ieder moment van het jaar. Het is mogelijk om maandelijks te betalen.

lijnMémé Bartels
 

Maurice van EsEvelien Jaspers
 

Jan Rosseel (Special edition print)

lijn

lijn

LhGWR Foundation: The foundation for photographic talent!lijn

With talent at its base, LhGWR is working on the foundation. Want to contribute? Help to hit the first nails. How? Choose the package that works the best for you and annually receive 6 prints in a deluxe box set.

lijn

By launching the LhGWR Foundation, LhGWR puts its showpiece ‘talent’ on edge. Starting January 1st of 2014, the Foundation will provide an intensive guidance program for photographic talent.

In recent years, the team of LhGWR has intensively supervised a large number of talents. By now these artists know how to find their way to a bigger audience and are making significant leaps in the professionalization of their practice.
It is increasingly difficult to manifest within your professional domain when you have followed an art education. No matter how well you graduate, reality tells us that after your study you are an entrepreneur without an initial capital. LhGWR Foundation helps starters to further develop a professional practice, by guiding and giving advice on all aspects of being an artist.

In the setup of the LhGWR Foundation, each year six talents get the opportunity to work on a solo exhibition in the Project Space of LhGWR. Professional artists, who were previously supervised by the team of LhGWR themselves, will cooperate closely with these talents to provide individually tailored guidance. They will transfer their knowledge to the makers of tomorrow. In their guidance they will focus on what work the talents want to show and how they can best present themselves in a well balanced exhibition.

In addition to this guidance, the selected talents will be working with a copywriter and put on paper the artistic point of departure of the work. This process should lead to the talents becoming more aware of their position in the field. It also serves as an anchor of this particular moment in their development. Some of the talents have a chance to move on to the main exhibition space of LhGWR and could be included in a lengthy process in which their profession is further explored.


The Project Space was previously the domain of artists such as Karianne Bueno, Daan Paans, Julia Gunther, Peter de Krom, Thomas Kuijpers, Rob Wetzer, Lana Mesic and Xiaoxiao Xu.   So far, the following talents have been selected for the LhGWR Foundation in 2014: Mémé Bartels, Maurice van Es, Evelien Jaspers en Jan Rosseel. (Images below)


Become a supporter of the LhGWR Foundation now and receive a print of each of the talents, as well as a deluxe box set and many other attractive benefits.

lijn

PACKAGES

Silver Support
€ 1.500,- for a year


Out of each of the six Foundation exhibitions that take place in one year, you will receive a limited edition print up to 30 x 40 cm (depending on the choice of the artist). The prints can be joined together in a collectors box created especially for you.
  Golden Support
€ 2.500,- for two years


Out of each of the twelve Foundation exhibitions that take place in two years, you will receive a limited edition print up to 30 x 40 cm (depending on the choice of the artist). The prints can be joined together in a collectors box created especially for you.

>


>


>>

>

>
  You will be invited to previews where you are joined by other supporters, collectors and critics. On these occasions the talents will be present and will be talking about their work.

You will be invited to the annual dinner for supporters. During this meeting the food designers of Haagse Hapjes will provide you with delicious food.

You will receive 10 copies of the annual Foundation publication, with appropriate attribution or placement of your logo. This publication will be spread out to new potential supporters. A lovely present for friends, colleagues and professional relationships.

You will receive a 10% discount on products in the Design Shop of LhGWR.

You will receive a 5% discount on all the publications in the LhGWR Book Shop.

You and your company will receive a complimentary cup of coffee or tea with each visit to LhGWR.

The sponsorship runs from the 1st of January to the 31st of December, you are able to get in at any time of the year. It is possible to pay monthly.

lijnMémé Bartels
 

Maurice van EsEvelien Jaspers
 

Jan Rosseel (Special edition print)

lijn
 
     
 
     
  De basis begint bij talent en LhGWR bouwt aan de fundering!


 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2014 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.