nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

a bunch of metaphysical connections
Krista van der Niet - Edwin Deen
- Koen Hauser

Opening Zondag 26 mei 2013 van 16:00 - 18:00 uur
Tentoonstelling
 t/m 7 juli 2013
Rondleiding en finissage
7 juli 2013 om 14.30 uur
English below

lijnHet werk van Krista Van der Niet, Edwin Deen en Koen Hauser appelleert aan onze esthetische ervaring. Het is mooi, en associatief past het erg goed bij elkaar. Dat zou op zich al een prachtige reden zijn om een tentoonstelling samen te stellen, een presentatie waarin hun werk elkaar complementeert. Het is echter nog boeiender om te zien hoe hun uiteenlopende werkmethodes en disciplines elkaar beroeren en hoe hun werk elkaar vindt in de aansturing op een bovenzintuiglijke ervaring. Zo kunnen in de werken van Van der Niet futiliteiten een eigenwaarde krijgen, verhaalt Hauser in de tussenruimten van een beeldsequentie en kan in het werk van Deen de meerwaarde van een georchestreerd collectief voelbaar worden.

lijn


Uit de serie: "Seven pins & one match" - Krista van der Niet

lijn

Het werk van Krista van der Niet ontstaat vanuit een dromerige geestesgesteldheid, waarbij haar verbeelding de dingen om haar heen tot leven brengt. Vanuit stilstand en totale rust kijkt ze naar kleine alledaagse objecten die ons terloops lijken te omringen en waar wij met onze gedachten aan voorbij gaan. Krista blijft op die momenten juist stil staan. Ze lijkt op de lichtheid van de dingen mee te drijven en de schoonheid van het pure object te willen vatten. Op deze momenten ontstaan haar ideeën en maakt ze op een ogenschijnlijk beredeneerde manier schetsen van bezielde sculpturen die een ode zijn aan het object. Tijdens het maakproces gaan objecten een synergie met elkaar aan, krijgen een metafysische betekenislaag of botsen dusdanig dat je ze in een totaal ander context gaat zien.

Hier worden haar fijngevoelige kwaliteiten op het gebied van compositie, kleur en verhouding zeer duidelijk zichtbaar. Ze kneedt en stileert de kleinste details waardoor een helderheid en directheid van het beeld wordt bereikt. In al die helderheid wordt het beeld tijdloos en tegelijkertijd toegankelijk. Om haar perceptie overdraagbaar te maken is zij de sturende factor in de kijkrichting van de toeschouwer. Op dit punt wordt de beeldhouwer fotograaf en sta je samen met haar stil.
De sculpturale en monumentale kwaliteit van het werk loopt door in de manier waarop zij het formaat en de textuur van haar prints en lijsten behandelt. Het zijn wezenlijke onderdelen in de overdracht van haar werk. Een lijst is niet alleen een bescherming, maar ook een mogelijkheid om de aandacht en liefde voor het gemaakte beeld verder tot uitdrukking te brengen. De beeltenis krijgt hierdoor nog meer waarde.

Zelf zegt ze dat ze geen gewichtige belangrijke boodschap communiceert, maar daar kun je over redetwisten. De temporisatie en de oase van rust, die je tegemoet komt wanneer je haar werk bekijkt, zorgt voor onthaasting en confronteert je met je onoplettendheid en ongeduld. Het is een scherprechter die je besluipt, en je laat weten dat het moeilijk is om vanuit jezelf dingen op waarde te schatten.

Krista stelde in de afgelopen jaren op verschillende nationale en internationale podia tentoon waaronder Foam, het Bijbels Museum, Cobra Museum, Coming Soon Galerie (Frankrijk), ACF Amsterdam en Buitenplaats Beeckestijn. Ze werkt(e) in opdracht voor onder andere VPRO-Gids, KesselsKramer, Stadsschouwburg Journaal, Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Spui, Volkskrant Magazine en Arts Holland Magazine.

lijn


"Aquafresh" - Edwin Deen


lijn

Het werk van Edwin Deen sluit in essentie goed aan bij het werk van Krista van der Niet, het kent echter een andere verschijningsvorm. In gracieuze en visueel aantrekkelijke installaties, sculpturen en werken gebaseerd op experiment wordt zijn interesse in het psychische proces rondom de betekenisgeving van alledaagse objecten en basismaterialen inzichtelijk.

Edwin is een moderne jutter; het verzamelen van trivia en aanleggen van collecties zijn een wezenlijk onderdeel van zijn werkmethode. In zijn verzamelingen van futiele objecten krijgt ieder onderdeel zijn meerwaarde door de nieuwe context waarin ze worden geplaatst. Niet alleen doordat hij het geheel (de verzameling) presenteert in een kunstruimte waar de toeschouwer ‘op zijn hoede is voor betekenis’, maar vooral doordat de verzameling de schoonheid van ieder onderdeel bekrachtigt. Hier en daar grijpt hij in door het verwijderen van informatiedragers van de producten waardoor het eerder genoemde basismateriaal een pure vorm blijkt te hebben. Het versterkt de mogelijke vergelijking van de waarde of betekenis van een object in verschillende contexten.

Voor de tentoonstelling bij LhGWR maakt Deen onder andere een ‘Local Collection’. De omgeving van LhGWR wordt binnenstebuiten gehaald op zoek naar een plaatsgebonden verzameling. Ook toont hij enkele eerder gemaakte Local Collections. Met het presenteren van deze verzameling verzamelingen ontstaat een nieuwe gelaagdheid in de context van de trivia.

Naast zijn installaties en sculpturen maakt Deen ook werk gebaseerd op experiment, waarbij hij kwaliteiten van objecten vanuit een natuurkundig perspectief benadert. Deen beoogt een transformatie plaats te laten vinden die zowel fysisch als visueel is. Het exacte resultaat van deze experimenten staat nooit vast, van tijd tot tijd mislukken ze zelfs. Het doel is een esthetisch resultaat te verkrijgen, en zo de beeldende kwaliteit van het experiment op te zoeken. Tegelijkertijd streeft hij er ook naar om het publiek te laten zien waar hij verborgen talenten van een object denkt te herkennen.

Edwin Deen studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 2009 waar hij sinds 2011 als docent en mentor werkzaam is in het basisjaar. Met zijn eindexamenwerk won hij de Art Olive Award 2009 en een jaar later ontving hij ook de Crazy Curators Award voor een serie kleine installaties. In de afgelopen paar jaar stelde hij tentoon bij onder andere W139, Galerie Juliètte Jongma, Museum Beeckestijn, Ampelhaus (Oranienbaum), Studio Zeta (Milaan) en Galeria Fundacja Atelier (Warschau).

lijn


Still uit "Amethyst" - Koen Hauser

lijn

Fotograaf en beeldend kunstenaar Koen Hauser staat al geruime tijd bekend om zijn bijzondere mix van werken die zich manifesteert in het domein van de beeldende kunst, mode en toegepaste fotografie. De benadering van zijn werk varieert van puur esthetisch tot zeer conceptueel, waarbij hij veelvuldig verwijst naar de iconische beeldtaal van historische fotografie. Samen met zijn gevoel voor styling en zijn liefde voor het mysterieuze en vervreemdende vormt dit de kern van zijn oeuvre, dat een specifieke metafysische dimensie heeft.

Hauser’s liefde voor verzamelingen kent een grote gelijkenis met die van Deen. Ook in Hauser’s werk gaan losse elementen een dialoog met elkaar aan. Waar Deen ingaat op de relatie tussen de objecten en op de contextuele referenties zoekt Hauser naar het verhaal tussen een sequentie van beelden. Komend uit de modefotografie maakt hij met speels gemak gebruik van een esthetische toenadering van zijn publiek om hen vervolgens mee te nemen in de werkelijke toedracht van zijn werken. Zo introduceert hij de mens in deze tentoonstelling vol objecten, maar gebruikt het lichaam om te verhalen. Hij presenteert zijn diaserie Amethyst, dat op een pijnlijke en tegelijkertijd poëtische wijze het proces van menselijk verval inzichtelijk maakt. Fnuikend ontbloot zich per dia een paarse laag amethyst onder de grijze huid van een fashion model; de mythische helende kwaliteiten van de edelsteen ten spijt.

Hauser studeerde af in 1996 aan de Rijksuniversiteit van Leiden waar hij de masteropleiding sociale psychologie volgde, om later nog de opleiding fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam te voltooien. Na zijn opleiding gaf hij les aan diezelfde academie en aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij ontving enkele malen een beurs van het Fonds BKVB en stelde tentoon op aansprekende plekken als Het Stedelijk Amsterdam, Het Nederlands Fotomuseum, Nederlands Historisch Museum, Seelevel Gallery, Galerie van Zoetendaal, Galerie 37 Spaarnestad, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, GEM Den Haag en l’institut Néerlandais (Parijs).
Zijn werk is gepubliceerd in een reeks aansprekende tijdschriften zoals Avantgarde, Avenue, l’Officiel, Blend, Spoon Magazine, Esquire USA, Capricious, Under/Current, Volkskrant magazine, Oog, Mr Motley, Kunstbeeld en Foam magazine.

lijn


a bunch of metaphysical connections
Krista van der Niet - Koen Hauser - Edwin Deen


Opening Sunday 26th of May 16.00 - 18.00 hrs.
Exhibition
 until the 7th of July

English

lijn

The work of Van der Niet, Hauser and Deen appeal to our aesthetics. In short - they are beautiful, and they fit very well together by association. That would in itself be a wonderful reason to make a show, in which their work complements each other.
However, it is even more interesting to see how their different working methods and disciplines affect each other and how their works come together in their aim for a metaphysical experience. Thus, in the works of Van der Niet trivialities get a certain self-esteem, in Hauser’s work a narrative can be read in the interstices of an image sequence and in the works of Deen the added value of an orchestrated collective can be felt.


lijn


From the series: "Seven pins & one match" - Krista van der Niet

lijn

The work of Krista van der Niet emerges from a dreamlike state of mind, whereby her imagination brings the things around her to life. In a paused moment and in complete calmness she looks at the small everyday objects that seem to surround us only in passing and to which we give little thought. It’s at these moments that Van der Niet remains still. She seems to glide along the lightness of things and wants to grasp the beauty of the pure object. Her ideas form at this juncture and in a seemingly rational manner she draws sketches of animate sculptures as an ode to the objects. During the making process the objects form a synergy, gain a metaphysical layer of meaning or clash in such a way that you see them in an entirely new context.

Here her sensitive qualities for composition, colour and proportion are very clearly visible. She moulds and styles the smallest details through which a clarity and directness in the image is realised. In all its clarity the image becomes timeless and at the same time accessible. She is the guiding factor for the viewpoint of the audience, in order to convey her perception. At this moment the sculptor becomes a photographer and you stand still together with her.
The sculptural and monumental quality of her work continues in her choices of the format and texture of her prints and their frames. These are essential components for conveying her work. A frame is not only for protection, but also an opportunity to further express the attention and love for the resulting image. Hereby the representation gains further value.

She herself has said that she’s not communicating any important weighty messages, but you could dispute this. The deference of time and oasis of stillness you are met with upon viewing her work ensures a slowed down pace, and confronts you with your inattention and impatience. It is a headsman that creeps up on you and lets you know that from within yourself it’s difficult to estimate a value of things.

Van der Niet has exhibited at different national and international venues in recent years, among which are Foam, het Bijbels Museum, Cobra Museum, Coming Soon Galerie (France), ACF Amsterdam and Buitenplaats Beeckestijn. Among others she works (has worked) in assignment for VPRO-Gids, KesselsKramer, Stadsschouwburg Journaal, Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Spui, Volkskrant Magazine and Arts Holland Magazine.

lijn"Aquafresh" - Edwin Deen


lijn

The essence of Edwin Deen’s work corresponds well with the work of Krista van der Niet, although its appearance is different. Through graceful and visually alluring installations, sculptures and work based on experiment, we gain insight into his interest in the psychological processes around the signification of everyday objects and basic materials.

Edwin is a modern-day beachcomber: gathering trivia and assembling collections are essential aspects of his working methods. Within his collections of futile objects, each element gains value from the new context in which it has been placed; not only as a result of the presentation of its entirety (the collection) in an art space within which the viewer is ‘on the lookout for meaning’, but above all because the collection upholds the beauty of each element. He intervenes here and there by removing labels from the products whereby the aforementioned basic materials prove to have a pure form; this reinforces the potential comparison of the value and significance of an object in different contexts.

For the exhibition at LhGWR, among other things, Deen has made a ‘Local Collection’. The surroundings of LhGWR are turned inside out in search of a site-specific collection. He also exhibits some previously made Local Collections. Through the presentation of this collection of collections, a new layering emerges in the context of the trivia.

Alongside his installations and sculptures Deen also makes work based on experiment with which he approaches the qualities of objects from a physical perspective. Deen seeks to bring about a transformation that is both physical and visual. The precise result of this experiment is never predefined; now and again they even fail. The aim is to capture an aesthetic result, and thereby delve into the visual qualities of the experiment. At the same time he also aims to expose the hidden talents of an object he believes to have identified.

Edwin Deen graduated in 2009 from the Gerrit Rietveld Academie, where he works as a teacher and mentor for the foundation course since 2011. With his graduation work he won the Art Olive Award in 2009, and a year later he received the Crazy Curators Award for a series of small installations. In the last couple of years he has exposed work at, among others, W139, Galerie Juliètte Jongma, Museum Beeckestijn, Ampelhaus (Oranienbaum), Studio Zeta (Milan) and Galeria Fundacja Atelier (Warsaw).


lijn


Still from "Amethyst" - Koen Hauser

lijn

Photographer and visual artist Koen Hauser has been known for some time for his distinctive mix of works that manifest in the domain of visual arts, fashion and applied photography. The approach of his work varies from purely aesthetic to highly conceptual, within which he often makes references to the iconic visual language of historic photography; together with his natural eye for styling and his love for the mysterious and estranging, this forms the core of his oeuvre that has a specific metaphysical dimension.

Hauser’s love for collections has a great resemblance to that of Deen. In Hauser’s work, loose elements also enter into a dialogue with one another. Where Deen explores the relations between objects and contextual references, Hauser searches for the story between a sequence of images. Due to his background in fashion photography, he deploys with ease an approach from his audience compelled by the works aesthetics, to then subsequently draw them into the actual circumstances of his work.

In this exhibition full of objects, this is how he introduces humankind, but uses the body to tell the story. He presents his slideshow Amethyst, which in a painful and simultaneously poetic way discerns the process of human decay. Fatally each slide exposes a purple layer of amethyst below the grey skin of a fashion model – despite the gemstone’s mythical healing qualities.

Hauser graduated in 1996 from the Rijksuniversiteit in Leiden with a master’s degree in social psychology, and then went on to complete an education in photography at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Following this education, he taught at the same art school and also at the Willem de Kooning Academie in Rotterdam. He received several grants from the Fonds BKVB and exhibited at engaging venues such as Het Stedelijk Amsterdam, Het Nederlands Fotomuseum, Nederlands Historisch Museum, Seelevel Gallery, Galerie van Zoetendaal, Galerie 37 Spaarnestad, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, GEM Den Haag and Institut Néerlandais (Paris).

His work has been published in an array of interesting magazines such as Avantgarde, Avenue, l’Officiel, Blend, Spoon Magazine, Esquire USA, Capricious, Under/Current, Volkskrant magazine, Oog, Mr Motley, Kunstbeeld and Foam magazine.


lijn
 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.